Psychologiepraktijk Drachten

Aanmelding

U kunt zich telefonisch aanmelden bij de praktijk. Bij de aanmelding wordt gevraagd naar uw persoonlijke gegevens en een korte omschrijving van de klacht. U ontvangt per e-mail (op per post) een uitnodiging van de eventueel gemaakte afspraak.

Formulieren voor de aanmelding

Wachttijden

Er wordt naar gestreefd om binnen twee weken een eerste afspraak met u te maken. Als de wachttijd oploopt tot meer dan drie weken, wordt met u overlegd of u verwezen wilt worden naar een andere psycholoog in de regio.

Openingstijden

De praktijk is geopend van dinsdag tot en met donderdag. De gesprekken vinden plaats tussen 8:30 en en 16.15 uur.

Afzeggen afspraak

Wanneer u een ingeplande afspraak af wilt zeggen kunt u dit tot twee dagen van tevoren kosteloos doen. Als u het antwoordapparaat aan de lijn krijgt, dan kunt u uw afzegging gewoon inspreken. Het antwoordapparaat registreert uw afzegging, samen met datum en tijd van uw afzegging. De afspraak kan ook via e-mail geannuleerd worden. U dient zelf (telefonisch) contact op te nemen met de praktijk om een nieuwe afspraak te maken.

Een tijdig afgezegd gesprek wordt niet in rekening gebracht.

Indien de afspraak te laat (of helemaal niet) is afgezegd kan deze tijd niet meer met een afspraak met een andere cliënt worden opgevuld en wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht. Dit geldt in alle gevallen, dus ook als u onverhoopt ziek mocht worden. Uw verzekeraar zal deze kosten niet vergoeden (zie ook: Informatie over de praktijk 2017).

Vergoeding

Generalistische basis GGZ (vanag 18 jaar)

Indien de psychologische problematiek valt onder de verzekerde zorg en er is een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist worden de kosten vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.

Er is geen eigen bijdrage. De Psychologische hulp valt wel onder het verplichte eigen risico van € 385,- per jaar. Dit kan betekenen dat uw verzekering (een deel van) de kosten van de behandeling bij u in rekening brengt. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Jeugd GGZ (tot 18 jaar)

Diagnostiek behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren met psychische problemen worden door de gemeenten vergoed indien de zorgverlener/praktijk een contract met de gemeente heeft. Psychologiepraktijk Drachten heeft voor het jaar 2017 geen contracten afgesloten.

Aanvullende psychologische hulp

Indien de psychologische problematiek (wel stoornis volgens DSM) niet valt onder de verzekerde zorg (bv.aanpassingsstoornissen) is een verwijzing van uw arts niet noodzakelijk.

Sommige verzekeraars hebben in hun aanvullende verzekering Psychologische hulp behandelingen ondergebracht die niet uit het basispakket vergoed worden, zoals bv. relatietherapie, behandeling van aanpassingsstoornis, Mindfulness of psychocociale hulpverlening. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

U ontvangt zelf de nota. Soms blijkt dat er naast dit probleem ook een stoornis aanwezig te zijn die wel onder de vergoeding van de basisverzekering valt, in dat geval is er wel weer een verwijzing van een huisarts noodzakelijk.

Psychosociale hulp

Bij psychosociale hulp is er geen sprake van een stoornis en valt daarom niet onder de zg. geneeskundige GGZ. Psychosociale hulp kan bv helpen om uw evenwicht te terug te vinden als uw leven uit balans is.

U ontvangt zelf de nota. Veel verzekeringen hebben psychosociale hulpverlening ondergebracht in aanvullende verzekering alternatieve zorg. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

Een voorbeeld

Indien u in de praktijk deelneemt aan een MBCT/Mindfulness training, kan het zijn dat dit helemaal, deels of niet vergoed wordt. In een beperkt aantal situaties is er volledige vergoeding uit de basisverzekekering. In andere gevallen ontvangt u zelf een nota. In sommige gevallen is er een gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekering psychologische hulp of aanvullende verzekering alternatieve zorg.

Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

Indien de behandeling niet vergoed wordt vanuit de basis verzekering ontvangt u zelf een nota van de praktijk. Deze nota dient binnen 3 weken betaald te zijn (zie ook: Informatie over de praktijk 2017)

Dossier

Van elke cliënt die in de praktijk in behandeling is wordt een dossier bijgehouden. Het dossier van de psychologische hulp is uitgebreider dan het dossier van de psychosociale hulpverlening.

Inzagerecht

U hebt het recht om uw gegevens in te zien, met uitzondering van de werkaantekeningen die ten behoeve van de voortgang van de behandeling zijn gemaakt. Het dossier voor de psychologische hulp wordt 15 jaar bewaard en daarna vernietigd. Alleen met uw toestemming wordt er gerapporteerd naar of overlegd met uw huisarts of andere verwijzer.

Visitatie

De praktijk is gevisiteerd door het Nederlands Istituut van Psychologen en voldoet aan de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk.

Klachtenbehandeling

Mw. A.W. van der Heide is lid van de LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten) en de NVPA (de beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten). Indien u een klacht heeft over de behandeling kunt u dit in eerste instantie het beste met haar bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Indien dit gesprek niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u een klacht indienen bij de LVVP(www.lvvp.info) of de NVPA (www.nvpa.org).

De praktijk functioneert binnen het volgende wettelijke kader: Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut maakt voor u inzichelijk hoe de zorg in Psychologiepraktijk Drachten in georganiseerd.